VERTALING VAN DE VOORDRACHT VAN ING. KEES RUIG,
UITGESPROKEN OP DE INTERNATIONALE CONFERENTIE VAN INA
(INTERNATIONALE NATUURGENEESKUNDIGE ASSOCIA)
TIE TE HERZBERG AM HARZ (D) IN 2011.

DE ESSENTIE VAN HET LEVEN

Tony Cicoria belde net in de telefooncel van zijn Amerikaanse vakantiedorpje, toen deze door de bliksem werd getroffen. Hij bleef voor dood liggen. Er was hartstilstand en hij ervoer uittreding. Maar men slaagde erin hem te reanimeren. Hij leed echter aan zware hoofdpijn en geheugenverlies, maar gelukkig verdwenen deze symptomen weldra. Maar één fenomeen verdween niet. Waar hij voordien niet muzikaal was en zelfs niet van muziek hield, was hij nu ineens erg in muziek geïnteresseerd, ging pianoles nemen, bleek erg muzikaal en ging later improviseren en zelfs componeren (uit Musicofilia van Oliver Sacks, neuroloog/musicus, 2007).
Wellicht herinnert u zich nog de naam Rosemary Browne (GB) uit de zestiger jaren: in trance schreef zij composities op van beroemde maar gestorven componisten. Zij zelf kon slechts weinig pianospelen. Zo ook de Zuid-Amerikaan die in trance kon schilderen zoals Rembrandt, Van Gogh en andere beroemdheden dat deden. En misschien hebt u wel eens gehoord van dokters die in trance patiënten met succes opereerden volgens een ons niet bekende methode.
Waar komen deze capaciteiten vandaan?
Masaro Emoto (J) schreef een boek Mizu wa kotae wo shiteiru (De verborgen boodschappen van water, 2001) over de invloed van muziek, gedachten, emoties en het milieu op de vorming van waterkristallen, dus op de kwaliteit en eigenschappen van water. Foto's van deze kristallen tonen die effecten duidelijk aan. En u hebt vast wel gehoord van "geladen" water. Het is onweerlegbaar bewezen dat water informatie van buitenaf accepteert en deze doorgeeft, m.a.w. water heeft geheugen.
80% Van onze wereld bestaat uit water, 70% van de mens bestaat uit water, dus het herinneringsvermogen van water is zeer belangrijk voor ons. Water is een zeer belangrijke intermediair voor het doorgeven en vasthouden van informatie! Het effect van de homeopathie is bijvoorbeeld hierop gebaseerd (similia similibus curentur, Hahneman, 1796). Vanwege de mogelijkheid waterkristallen te fotograferen, kunnen wij deze karaktereigenschap van water gemakkelijk bewijzen, maar ook ander materiaal heeft deze eigenschap, b.v. mineralen en lucht. Denk aan de mineralentherapie en de ademtechniek van joga (prana). Informatieoverdracht kan zelfs geschieden zonder tussenstof, denk aan draadloze communicatie.

Op dezelfde manier vangen lichaamscellen informatie op, houden deze vast en geven ze door. Het bewijs? Onze lichaamscellen hebben een relatief kort leven. Ze worden voortdurend vervangen door nieuwe cellen. Veel van die cellen sterven af na 2 weken en worden vervangen. Elke seconde worden 500.000 cellen vernietigd en vernieuwd! Na één jaar is 97% van ons lichaam zo vernieuwd. Toch weet een bejaarde zich gebeurtenissen uit zijn jeugd goed te herinneren. En zijn hart vergeet niet te kloppen. En toch: hoe vaak hebben al deze cellen zich niet vernieuwd?
Dus cellen zijn beïnvloedbaar door informatie. Als ze verkeerde informatie ontvangen, kan dat de gezondheid schaden. Bijvoorbeeld door tumorvorming. Maar met behulp van de natuurgeneeskunde kunnen we de cellen voorzien van juiste, nuttige informatie. Resonatietherapie,reiki, magnetisme en chakratherapie zijn enkele voorbeelden. Telepathie en hypnotherapie zijn voorbeelden van "draadloze" informatie-overbrenging.
Een mooi voorbeeld hiervan uit het einde van de vorige eeuw is het volgende: In een Japanse dierentuin zagen bonobo's iemand z'n fruit afspoelen voor het te eten. Zij deden hem na door gekregen aardappels te wassen en ontdekten dat die nu, zonder zand, veel lekkerder waren. Maar enkele maanden later begonnen bonobo's in Afrika plotseling hun fruit te wassen!

Toch verklaren informatietransport en herinneringsvermogen op celniveau niet alles. Arie Bos (NL), arts en docent aan de Universiteit van Amsterdam, konstateert in zijn boek Hoe de stof de geest kreeg (2008), dat het aantal hersencellen niet voldoende is om zoveel te onthouden als we onthouden. Gelukkig zijn we niet alleen van de geheugencellen in onze hersenen afhankelijk. Zoals ik al vermeldde, beschikken alle cellen in ons lichaam over herinneringsvermogen. Muzikanten praten bijvoorbeeld vaak over vingergeheugen.. Maar dat is niet genoeg.
De bekende kwantumfysicus Schroedinger (D) zegt in zijn boek What is Live (VS 1944) o.a. "De truc waardoor het geordende (levende) organisme zich in leven houdt, is door het absorberen van ordening uit zijn omgeving. Bos verklaart, dat Schroedinger hier niet bedoelt de opname van moleculen en calorieën, maar het heeft over een kwalitatief begrip, namelijk geordende informatie. Dit is niets anders als een benoeming van de kwantum-theorie in een andere bewoording. Op welk principe doelde hij? Op Kwantums? Volgens Bos niet. Het gaat niet over een energiehoeveelheid, maar over kwaliteit.

Schroedinger schrijft in zijn boek: "Levende moleculen gedragen zich ordelijk, net zo als deeltjes in een sterk magnetisch veld". Hij voegt daar nog aan toe, dat volgens hem de genen in de chromosomen als het ware kristaliseren. Hij zei dit vóór de ontdekking van de dubbele spiraalstructuur van het DNA. Treffend is de gelijkenis tussen zijn veronderstelling en de constateringen van Emoto! Volgens Schroedinger is de ordening de blueprint die voortdurend wordt aangevuld en vernieuwd. Het toen nog bestaande wetenschappelijke vacuüm is nu opgevuld door de Hongaarse wetenschapper, filosoof en musicus Ervin Lazlo en zijn boek Cosmic Vision (2004). Hierin toont hij het bestaan aan van een spiritueel veld, het zgn. 0-energieveld, PSI-veld of Akasha Archief. Hierin wordt alles bewaard. Uit dit archief kunnen we informatie putten, maar er ook aan toevoegen. Feitelijk "kunnen" we dat niet, maar 'doen' we het eenvoudig nolens-volens. Het Akasha Archief is het equivalent van het kosmisch bewustzijn, de kosmische ziel of het collectief bewustzijn.
Ons persoonlijk bewustzijn is, net als ons geheugen, niet alleen in ons brein gesitueerd, maar doordringt ons hele lichaam, al onze cellen. Vergelijk het met straling: een energiefrekwentie die resoneert in ons lichaam, zoals ons zingen in de badkamer kan doen.. Of zoals de Nederlandse, gereformeerde dominee/schrijver Kuitert een van zijn boeken de titel gaf: De mens een tijd een plaats voor god. Zo is de mens, of eigenlijk alles, steeds in contact met het Akasha-archief. We kunnen die 0-energie gedurende ons hele leven gebruiken, gebruiken het sowieso voortdurend. Al onze cellen zijn verzadigd met bewustzijn en reageren daarop. Dit bewustzijn is slechts een deel van het kosmisch bewustzijn, als het ware een "pakketje" van dat universele bewustzijn (= informatiestroom, prana, nirwana, tao, god, oerbron, ...). Etymologisch betekent bewustzijn bewust zijn = wetend zijn, of zijn vol van weten.

Ons fysiek reageert op bepaalde frequenties, niet op alle. Vergelijk deze resonantie met de werking van een radiotoestel. Hiermee kun je veel stations ontvangen maar lang niet allemaal; dat hangt af van het type radio. Toch zwermen al deze frequenties wel door de ether. Het persoonlijke "pakketje" van ons is onze ziel (= een tijd een plek voor god). Met onze levensinspanningen kunnen we de omvang en samenstelling van dat pakketje veranderen, dus de ziel maakt in ons leven een groeiproces door. Deze persoonlijke ziel kunnen we beschouwen als ons echte IK. De Indiase jogameester Ramana Maharishi drukte zich eens als volgt uit: "Het ware ik is dat wat zich bevindt achter de gedachte". Zo dragen wij bij aan het kosmisch bewustzijn, de wereldziel, het Akasha-archief, en deze bijdrage is het doel van ons leven, de zin van ons leven..Als wij sterven, kan ons lichaam niet langer deze energie ontvangen en bewerken, dat betekent dat de ziel ons lichaam "verlaat" en een kadaver achterlaat (het ontzielde lichaam). Dit fenomeen, toch wel de essentie van het leven, kan ik als volgt uitbeelden. Stelt u zich een aquarium vol water voor. In het aquarium bevinden zich allerlei glazen van diverse grootten en vormen. Deze glazen zitten uiteraard vol water. Het water in een glas heeft de vorm van dat glas. Dat kunnen we eenvoudig vaststellen door het glas uit het aquarium te halen.. Dus vorm en hoeveelheid water verschillen per glas. Toch is overal in het aquarium hetzelfde water. Als het glas breekt, heeft het water niet meer de vorm van dat ex-glas maar stroomt vrij door het aquarium. Het glas stelt ons lichaam voor en het water onze ziel. Als we nu een glas in het water doen dat precies dezelfde vorm en grootte heeft als het gebroken glas, zal het water in dat glas dezelfde vorm en hoeveelheid hebben als dat wat voorheen in het gebroken glas zat. M.a.w. het heeft net zo’n ziel. Gewoonlijk noemt men dat reïncarnatie.

De interactie tussen (de cellen van) ons lichaam en de ziel is onze geest. Vanzelfsprekend spelen onze hersenen een belangrijke rol in deze interactie. Aangezien wij allen (en ook de andere schepsels) in hetzelfde "water" verkeren, is het niet moeilijk te begrijpen dat wij elkaar (kunnen) beïnvloeden. En het nu ook begrijpelijk, dat een fysieke verandering (door een ongeluk of ziekte) kan resulteren in een psychische en geestelijke verandering, dus in een zielsverandering (het "glas" is van vorm veranderd). Dit overkwam Tony Cicoria uit het begin van mijn voordracht. En aangezien de kosmische energie (de wereldziel) vrij door ons heen stroomt, kunnen wij door open waarneming, meditatie of andere technieken speciale eigenschappen opvangen, of anders gezegd, lenen uit het Akasha-archief. Zo dringt zich het idee op van persoonlijke ("slave"-) computers, verbonden met één universele hoofdcomputer ("master"-computer). En nu zult u begrijpen waarom de Hindoes (reeds meer dan 5000 jaar geleden) dit energieveld een archief noemden. Dat ervoer Rosemary uit het begin van mijn lezing en velen met haar. Op een of andere manier hebben we dus toegang tot deze eeuwige informatiestroom. Technieken als meditatie, joga, tai-chi, mantrazingen, trancedansen, autogene training enz. kunnen ons helpen ons open te stellen voor deze universele energie/archief/bewustzijn/zijn vol weten.

Gebrek aan vrije informatiestroming kan optreden door blokkades. Vergelijk het met de onderbroken waterstraal door een verkalkte douchekop. Een belangrijke barrière zijn onze hersenen, onze ratio. De onophoudelijke gedachtestroom kan werkelijk een obstakel gaan vormen. De moderne mensheid is teveel gerationaliseerd. Krishnamurti heeft daartegen bij voortduring gewaarschuwd. Hij noemde dit de conditionering van onze geest. Hij ried ons daarom aan te ontconditioneren. Denk zonder oordeel, heb een "open mind" Maak de geest leeg. Dan kan gebeuren wat in het Duits de "Aha-erlebnis" heet. Heel eenvoudig: in een leeg hoofd is ruimte voor iets nieuws. Intuitie, inspiratie en helderziendheid zijn hier goede voorbeelden van. Uitvindingen zijn vaak een product van samenwerking tussen ziel en brein (via de geest).
Terugkomende op de energieblokkade: die kan resulteren in ziekte. De essentie van natuurgeneeskunde is het weghalen van zulke blokkades, of beter gezegd het prikkelen van het lichaam om zelf die blokkades op te ruimen en zich zo zelf te helen. Helen klinkt in dit verband beter dan genezen, je maakt jezelf immers weer heel.
Enkele voorbeelden van zulke therapieën zijn: acupunctuur, shiatsu, chakratherapie, reiki, homeopathie, kruidengeneeskunde, resonantietherapie, hypnotherapie, sjamanisme, …… . Zij helpen de kalk uit de douchekop te halen. Het is nu niet moeilijk meer te concluderen dat een teveel aan materialisme, individualisme, egoïsme en egocentrisme de deur sluit naar een vrije doorstroom en deconditionering. Zij zijn de uiterste consequenties van ons dualistische leven, het leven in een driedimensionale wereld waar concurrentie, ratrace en conflict overheersen, de wereld van de tegenstellingen. De oude Chinezen wisten al dat het zo niet moest. In plaats van het dualisme hingen zij de filosofie van de aanvullende tegendelen aan, het jang en jin die samen het chi vormen (= de grote adem = prana enz.). "Geen berg zonder dal". Zo waren zij duizenden jaren geleden reeds in staat onze relatieve (3-dimensionale) wereld te verbinden met het absolute (1-dimensionale) universum. En zo slaagden zij erin, net als de oude Indiërs, hun persoonlijk bewustzijn te verbinden met (de rest van) het kosmisch bewustzijn. Wist u, dat in het oude China de dokter alleen werd betaald zolang de patiënt (beter: de klant) gezond was? Zodra die ziek werd stopte de betaling! Arme Indiërs lijken vaak apathisch: . Dat is een gedegenereerd overblijfsel van de antieke levensovertuiging dat zijn belangrijker was dan hebben. Men leefde in het nu. Verleden en toekomst zijn fenomenen uit de relatieve wereld waar tijd een belangrijke rol speelt. Het heden behoort aan de absolute wereld waar tijd niet bestaat. Eckhart Tolle zegt in zijn boek De kracht van het NU: "Complete aandacht = volkomen acceptatie = overgave. Dat is het proces van onthechting, van zijn". Dat is wat Krishnamurti deconditioneren (unconditioning) noemt: open aandacht/waarneming zonder (voor-)oordeel. En wat Lao Tse Toeng Wei-woe-wei (doen door niet te doen) noemt.
Genoeg getheoretiseer; laten we praktisch blijven. Dat hoort immers bij de huidige tijd.
Goeroes als Krishnamurti, Tolle e.a. hebben de neiging te overdrijven, zaken eenzijdig te bekijken. We hebben beide processen nodig: materiële en spirituele ontwikkeling. Uitgroeien tot een evenwichtige homo sapiens (bewust mens).
HET leven hoort toe aan het Absolute Universum = eeuwig = bewust zijn.

En ONS leven? Dat is inderdaad een tijdelijke plaats voor god.
Hoe beter we ons hiervan bewust zijn, des te minder heling hebben we nodig. En als we toch heling (genezing) nodig hebben (niets is immers perfect), kies dan voor een bewuste heelmeester. Want die houdt zich aan de essentie van het leven. Door onze afkomst en bestemming in gedachten te houden, zullen we ook op de juiste manier om kunnen gaan met ethische kwesties zoals abortus, euthanasie en zelfdoding.
Tegelijkertijd dienen we ons ervan bewust te zijn dat in het universum niets perfect is, eenvoudigweg omdat perfectie niet bestaat: nergens, nooit en op geen enkele manier. Het woord perfect betekent etymologisch slechts afgemaakt, voltooid. Niettemin, laten we trots zijn op ons universum en ons zelf. Dit bewuste zijn, deze oerenergie kan zich immers niet manifesteren zonder ONS!

Resumerend:
Ik heb u het fenomeenloze,niet-materiële, absolute (1-dimensionale) universum voorgehouden vis-à-vis onze fenomenale, grof-materiële, relatieve (3-dimensionale) wereld en de interactie tussen die twee.
Conditionering rationaliseert. De daaruit voortkomende ontwikkeling is een extrapolatie vanuit het verleden. Deconditionering betekent open aandacht zonder (voor-)oordelen met een heldere visie. Dan kan het Akasha-archief een onmisbare rol spelen in onze ontwikkeling. Ik raad u aan te streven naar een synergie van beide. Gebruik de beschikbare technieken en methoden hiervoor. Maar blijf je eigen goeroe en volg niet blindelings een ander. Of zoals de hindoe-goeroe Sudhai Baba eens zei: uw ziel is uw goeroe.
Ik heb expres niet gesproken over het mogelijke bestaan van een fijn-materiële wereld, een sfeer tussen ons dagelijkse bestaan en het bewuste zijn, want dan zou de voordracht te lang worden. Slechts een waarschuwing: wees kritisch en voorzichtig ten aanzien van de fabeltjes over (en uit?) die tussenwereld.

Het brein en de ratio hebben woorden nodig om zich uit te drukken. Ik heb gepleit niet teveel te rationaliseren. Maar gedurende meer dan een uur heb ik woorden over u uitgestort. Excuses daarvoor. Ik heb gesproken over aandacht. Ik dank u voor uw aandacht.

Vert. K. Ruig, sept. 2013.


reen al la komenco    reen al INA-movado